ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 1. Стратегія розвитку ЗВО “МУБіП”
 2. Положення про організацію освітнього процесу в ЗВО  “МУБІП”
 3. Положення про підготовку наукових кадрів у ЗВО “МУБіП”
 4. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості та моніторинг освітньої діяльності 
 5. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
 6. Положення про Вчену раду
 7. Збірник нормативно-правових актів “Організація науково-методичної роботи в університеті”
 8. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
 9. Медодичні вказівки з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти 
 10. Положення про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра 
 11. Положення про  порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у  закладі вищої освіти “Міжнародний університет бізнесу і права”
 12. Положення про студентське самоврядування
 13. Положення про Коледж ЗВО “МУБіП”
 14. Положення про практичну підготовку студентів
 15. Положення про атестацію та рейтинг науково-педагогічних працівників
 16. Кодекс про академічну доброчесність
 17. Колективний договір
 18. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у Міжнародному університеті бізнесу і права 
 19. Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів
 20. Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм 
 21. Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю
 22. Положення про вибіркові дисципліни 
 23. Положення про надання додаткових освітніх послуг
 24. Положення про анкетування
 25. Положення проорганізацію навчання іноземців та осіб без громадянства