Випускова кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Історія кафедри починається з 1999 року. До складу двох кафедр«обліку і аудиту» та «фінансів і банківської справи» увійшли досвідчені викладачі Університету, перед якими постало завдання: ретельно дослідити і творчо застосувати закордонний досвід підготовки висококваліфікованих кадрів з фінансів, обліку і оподаткування, які б забезпечили успіхи економічних перетворень в регіоні та в Україні. В 2002 році спеціальності «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» отримали сертифікат на акредитацію магістратури.  На цьому підґрунті було визначено місію кафедри – підготовка економістів, бухгалтерів, фінансистів професіонального ґатунку, здатних імплементувати свій креативний потенціал в високоінтелектуальних сферах підприємництва, приймати ефективні рішення, пов’язані із фінансовим забезпеченням підприємств та установ  для забезпечення економічної стійкості і конкурентоспроможність підприємств.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування була створена у жовтні 2016 року у результаті об’єднання двох кафедр «обліку і аудиту» та «фінансів і банківської справи».

Колектив кафедри складається з 12 штатних науково-педагогічних працівників. З них, 3 – доктори економічних наук, 1 професор, 2 — доценти; 7– кандидатів економічних наук, доценти -1, доценти кафедри -6, 1– старший викладач, 1 – викладач.

Наукова та методична робота викладачів кафедри:

 Жуйков Геннадій Євгенович -завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, професор,  доктор економічних наук

 Лепьохіна О.В.,  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Халілов А.Е.,  доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Прохорчук С.В., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування

 Головіна Н.А, кандидат економічних наук,  доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Попова А.Б., кандидат економічних наук,  доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Крижановська О.В., кандидат економічних наук,  доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

 Мирончук О.Б. , кандидат економічних наук,  доцент

 Плачков С. І.,  кандидат економічних наук,  доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Страшко К.В., кандидат економічних наук,  доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

 Чепок А.В., старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Коновалова Ю.О., викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Основні напрямами роботи кафедри:

Для формування кадрового складу кафедри систематично здійснюється цілеспрямована робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів та зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри. З метою підвищення кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в університеті регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування за розробленим і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації використовуються при формуванні змісту й обсягу робочих навчальних з дисциплін; написанні методичних розробок; розробленні макетів лабораторних робіт; опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового контролю якості знань; виконанні науково-дослідних робіт.

Співробітники кафедри забезпечують викладання  навчальних дисциплін для бакалаврату та магістратури, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики. У процесі викладання, викладачікафедривикористовуютьсучаснімультимедійнізасоби та методики навчання.Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому числі ділові ігри, роботу в команді, сase-study, ділові ігри, тренінги, організаційнодіяльносні ігри, мозковий штурм, розробку і аналіз економічних сценаріїв, участь викладачів спільно зі студентами у ярмарках, виставках, аукціонах, використовують в навчальному процесі мультимедійне устаткування.

Виховна робота кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток рідного міста, регіону, країни».

Наукова робота кафедри організована в основному в напрямах:

  • управління збалансованим розвитком регіону на основі гармонізації інвестиційно-інноваційних підходів;
  • вдосконалення кредитно-фінансових механізмів в Україні;
  • проблеми фінансової стабілізації підприємств в ринкових умовах;
  • формування місцевих бюджетів в умовах економічної і фінансової нестабільності;
  • вдоконалення шляхів розвитку в області обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

Міжнароднадіяльність. Викладачі підтримують наукові зв’язки з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами близького і дальнього зарубіжжя, зокрема з Молдовою, Республікою Білорусь, Чехією, Польщею, Словаччиною, Німеччиною. Встановлені зв’язки сприяють поширенню зарубіжного досвіду організації кооперативного руху та наукових досягнень в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів  і страхування.