У процесі підготовки фахівців з обліку і оподаткування використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних економічних і облікових дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок з використанням різних програм: MS Word, MS Excel,  MS Access, Statistica, SPSS, 1C: Підприємство, 8.0.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, Державному казначействі, у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах.

 Студенти спеціальності облік і аудит вивчають наступні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки:

   Підготовка молодшого спеціаліста

№ п/п Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години кредити ЕСТS
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл гуманітарної  підготовки
1 Основи філософських знань 1 54 1,5
2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 1,2 216 6,0
3 Правознавство  1 54 1,5
4 Історія України 1 54 1,5
5  Соціологія  2 54 1,5
6 Українська мова за професійним спрямуванням  1 54 1,5
7 Культорологія 2 54 1,5
8 Фізичне виховання  1,2,3 216 6,0
Всього за циклом 1.1   756 21,0
1.2.  Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Політична економія 2 108 3,0
2 Вища математика 1 108 3,0
3 Інформатика і компютерна техніка 2 108 3,0
4 Економіка підприємства 2 108 3,0
5 Фінанси підприємства 3 54 1,5
6 Бухгалтерський облік 1 108 3,0
7 Статистика  3 54 1,5
8 Екологія  4 54 1,5
9 Безпека життєдіяльності  1д 54 1,5
Всього за циклом 1.2   756 21,0
1.3  Цикл професійної та практичної підготовки
1 Фінансовий облік 3,4 252 7,0
2 Економічний аналіз 4 108 3,0
3 Інформаційні системи і технології в обліку 3,4 162 4,5
4 Облік і звітність у бюджетних установах 3 144 4,0
5 Контроль і ревізія 3 108 3,0
6 Податкова система 1 144 4,0
7 Казначейська справа  4 108 3,0
8 Фінанси 2 108 3,0
9 Гроші та кредит 3 108 3,0
10 Основи охорони праці 3 54 1,5
Всього за циклом 1.3   1296 36,0
Разом нормативних дисциплін   2808 78,0
  1. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Цикл гуманітарної  підготовки     
1 Вступ до  спеціальності  1 54 1,5
2 Історія  бухгалтерського обліку  2 54 1,5
Всього за циклом 2.1   108 3,0
2.2  Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Основи нормування і оплати праці  2 54 1,5
2 Фінансова   діяльність суб’єктів   господарювання 3 54 1,5
Всього за циклом 2.2   108 3,0
2.3 Цикл професійної та практичної підготовки
1 Основи аудиту 1 108 3,0
2 Аудит підприємницької діяльності  2 90 2,5
3 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 4 108 3,0
4 Бухгалтерська звітність підприємства 3 108 3,0
5 Бухгалтерський облік у торгівлі 4 108 3,0
6 Облік у фермерських господарствах  4 90 2,5
7 Бухгалтерський облік і звітність у комерційних  банках  4 90 2,5
Практична підготовка
1 Навчальна практика «Вступ до фаху»  1 108 3,0
2 Навчальна практика  з бухгалтерського обліку 2 162 4,5
3 Виробнича практика зі спеціальності  4 270 7,5
Державна атестація  
Комплексний державний екзамен за фахом   54 1,5
Всього за циклом 2.3   1296 36,0
Разом вибіркових дисциплін   1512 42,0
Загальна кількість годин    4320 120,0

 

       Підготовка бакалаврів

№ п/п Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години кредити ЕСТS
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1 Філософія 2 108 3
2 Історія української культри 3 72 2
3 Українська мова за професійним спрямуванням 1 108 3
4 Іноземна мова 1-4 180 5
5 Історія України 1 108 3
Всього за циклом 576 16,0
1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Політична економія 2 180 5
2 Мікроекономіка 4 144 4
3 Макроекономіка 3 144 4
4 Історія економіки та економічної думки 1 180 5
Математика для економістів 432 12
5 Вища математика 1 252 7
6 Теорія ймовірності і математична статистика 2 180 5
Економіко-математичні методи та моделі 252 7
7 Оптимізаційні методи  та моделі 5 144 4
8 Економетрика 6 108 3
9 Інформатика 3 216 6
Всього за циклом 702 19,5
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1 Економіка підприємства 4 144 4,0
2 Менеджмент 6 144 4,0
3 Маркетинг 5 144 4,0
4 Гроші та кредит 5 144 4,0
5 Фінанси 4 144 4,0
6 Бухгалтерський облік (загальна теорія) 3,4 288 8,0
7 Економіка праці й соціально-трудові відносини 5 144 4,0
8 Міжнародна економіка 6 144 4,0
9 Статистика 3 144 4,0
10 Соціологія 2 144 4,0
11 Регіональна економіка 1 144 4,0
12 Безпека життєдіяльності  2 54 1,5
13 Основи охорони праці 7 54 1,5
14 Аналіз господарської діяльності 8 144 4,0
15 Фінансовий облік І 5 144 4,0
16 Фінансовий облік II 6 144 4,0
17 Управлінський облік 7 144 4,0
18 Звітність підприємств 7 144 4,0
19 Облік у банках 7 144 4,0
20 Облік у бюджетних установах 8 144 4,0
21 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 5,6 144 4,0
22 Облік і звітність в оподаткуванні 8 144 4,0
23 Аудит 7 144 4,0
Практика  
1 Навчальна практика «Вступ до спеціальності» 1 54 1,5
2 Виробнича практика 8 306 8,5
Всього за циклом 3636 101,0
Разом  нормативних дисциплін 5760 160,0
  1. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни  самостійного вибору навчального закладу
Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1 Вступ до спеціальності 1 54 1,5
2 Історія  бухгалтерського обліку 2 108 3
3 Етика та психологія ділового спілкування 4 90 2,5
4 Правознавство 1 54 1,5
5 Політологія 3 90 2,5
6 Університетська освіта 1 54 1,5
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Онови інформаційних систем 1,2 180 5
2 Національна економіка 5 72 2
3 Основи аудиту 6 108 3
4 Фінанси підприємств 6 108 3
5 Страхування 4 144 4
Цикл професійної та практичної підготовки
1 Облікова політика підприємства 3 144 4
2 Облік у зарубіжних країнах 8 72 2
3 Комп’ютерний аудит 8 72 2
4 Облік у системі 1С: Підприємство 7 90 2,5
5 Міжнародні стандарти  обліку і аудиту 4 144 4
6 Бухгалтерський облік у галузях народного господарства 7 90 2,5
7 Податковий облік 6 144 4
8 Контроль і ревізія 5 144 4
9 Облік на підприємствах малого бізнесу 8 72 2
Всього за циклом 2034 56,5
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1 Культура наукової мови 1 36 1
2 Культурологія 1 36 1
3 Конфліктологія 4 72 2
4 Іміджелогія 4 72 2
5 Психологія і педагогіка 3 72 2
6 Основи психології та педагогіки 3 72 2
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Економічний аналіз 6 108 3
2 Теорія економічного аналізу 6 108 3
3 Інвестування 5 72 2
4 Інвестиційна діяльність 5 72 2
Цикл професійної та практичної підготовки
1 Облік і аудит страхової діяльності 7 90 2,5
2 Облік у страхових організаціях 7 90 2,5
3 Організація обліку у фермерських господарствах 7 90 2,5
4 Облік та аналіз на підприємствах АПК 7 90 2,5
5 Облік у житлово-комунальних господарствах 7 90 2,5
6 Облік і аудит туристичного бізнесу 7 90 2,5
7 Ціноутворення 2 108 3,0
8 Основи цінової політики 2 108 3,0
Всього за циклом 738 20,5
Державна атестація
Державний екзамен з української мови (за професійним спрямуванням) 8 54 1,5
Державний екзамен з напряму «Облік і аудит» 8 54 1,5
Разом  вибіркових дисциплін 2880 80,0
Загальна кількість 8640 240

 

   Підготовка спеціалістів

№ п/п Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години кредити ЕСТS
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки *
1 Інтелектуальна власність 10 36 1,0
Всього за циклом 36 1,0
1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Охорона праці у галузі 9 36 1,0
2 Цивільний захист 9 36 1,0
Всього за циклом 72 2,0
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2 Організація обліку 10 135 3,75
3 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті 9 135 3,75
4 Звітність підприємства 9 135 3,75
5 Облік зовнішньо-економічної діяльності 10 108 3,00
6 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті 9 135 3,75
7 Фінансовий аналіз 10 108 3,00
8 Переддипломна практика 9 324 9,0
Державна атестація
Комплексний державний екзамен 10 54 1,5
Дипломна робота 10 324 9,0
Всього за циклом
Разом нормативних дисциплін 1566 43,5

 

  1. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни  самостійного вибору навчального закладу
Цикл професійної та практичної підготовки
1 Облік і прийняття управлінських рішень 9 144 4
2 Аналіз господарської діяльності у галузях 9 144 4
3 Основи судово-бухгалтерської експертизи 9 108 3
Всього за циклом  396 11,0
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Правове регулювання підприємств 9  90 2,5
2 Підприємництво і бізнес планування
Цикл професійної та практичної підготовки
1 Аудит у зарубіжних країнах 9 108 3,0
2 Аудит торгівельної діяльності
Разом  вибіркових дисциплін 504 14,0
Загальна кількість 2160 60

 

   Підготовка магістрів

№ п/п Назва навчальної дисципліни, практики Семестр Обсяг
години кредити ЕСТS
  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1 Глобальна економіка 9 144 4
2 Соціальна відповідальність 10 144 4
3 Інноваційний розвиток підприємства 10 144 4
4 Охорона праці в галузі 9 36 1
5 Цивільний захист 9 36 1
6 Інтелектуальна власність 10 36 1
Всього за циклом 540 15
1.2. Цикл професійної  підготовки
1 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 9 144 4
2 Фінансовий аналіз 10 144 4
3 Організація бухгалтерського обліку 9 144 4
4 Організація і методика аудиту 9 144 4
Всього за циклом Всього 576 16
1.3. Дипломування та державна атестція 
Підготовка магістерської дипломної роботи   468 13
Державна атестація   72 2
Всього за циклом 540 15
Разом нормативних дисциплін 1656 46
  1. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (варіативна компонента)
2.1. Дисципліни самостійного вибору  навчального закладу
Цикл гуманітарної  і соціально-економічної підготовки
1 Методологія наукових досліджень 9 72 2
2 Вища освіта та Болонський процес 10 72 2
3 Методика викладання у ВЗО 10 72 2
Всього за циклом   216 6
Цикл професійної та практичної підготовки 101263,5
1 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 10 144 4
2 Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті 10 144 4
3 Стратегічний управлінський облік 10 144 4
Всього за циклом 432 12
Всього по розділу 2.1 720 20
2.2. Дисципліни вільного вибору  студента
Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1 Ділове англійське мовлення з фаху 9 72 2
2 Ділове німецьке мовлення з фаху
Цикл професійної та практичної підготовки
1 Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті 9 144 4
2 Управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті
3 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 10 144 4
4 Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
5  Державний фінансовий контроль          10 144 4
6 Внутрішній управлінський контроль
Всього практична підготовка  11 504 14
Разом по розділу 2   1584 44
РАЗОМ   3240 90